Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM NOTIFIRE.PL

 

 1. Definicje i dane Operatora

  1. Usługodawca, Operator :

Erevie Sp. z o.o.
ul. Długosza 8
16-001 Kleosin
NIP: 9662146210
REGON: 387954001
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000879034

 1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść Regulaminu. Użytkownik akceptuje Regulamin podczas rejestracji w serwisie i zobowiązuje się tym samym do jego dalszego i późniejszego przestrzegania.

 2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Konto – identyfikowany indywidualnym loginem (adresem e-mail) oraz hasłem podanymi przez Użytkownika w procesie Rejestracji dostęp do zbioru zasobów w Serwisie Usługodawcy, w którym to gromadzone są dane Użytkownika.

 4. Rejestracja – proces tworzenia Konta Użytkownika w Serwisie Usługodawcy. Podczas Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania postanowień treści Regulaminu oraz jego dalszego przestrzegania w ramach korzystania z usług udostępnianych przez Operatora za pomocą Serwisu.

 5. Serwis – udostępniony przez Usługodawcę system teleinformatyczny, prowadzony za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem https://notifire.pl oraz subdomenami ww. domeny, umożliwiający korzystanie z usług dostarczanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 6. Strony – Usługodawca oraz Użytkownik.

 7. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący o zasadach korzystania z Serwisu, usług Serwisu, udostępnienia funkcjonalności Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika

 8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona droga elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika poprzez Serwis za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

 9. Formularz kontaktowy - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora, umożliwiająca Użytkownikowi bezpośredni kontakt z Operatorem.

 10. Opłata - płatność za wybrany Pakiet, należna Operatorowi z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji, która jest płatna zgodnie z Regulaminem.

 11. Dzień doręczenia – oznacza dzień początku świadczenia przez Usługodawcę usług za pomocą Serwisu potwierdzony odpowiednia wiadomością
  e-mail podczas procesu Rejestracji.

 12. Panel Użytkownika – obszar systemu teleinformatycznego dostarczanego przez Operatora, dostępny dla Użytkownika po Rejestracji przedstawiający pełną funkcjonalność systemu odpowiadającą wybranemu przez Użytkownika Pakietowi.

 13. Pakiet – zbiór powiązanych funkcjonalności dostarczanych Użytkownikowi przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji, dostępny po procesie Rejestracji. Pakiet w zależności od stopnia obejmuje usługi dostępne dla Użytkownika w Panelu Użytkownika oraz komponentach powiązanych.

 14. Aplikacja, System - udostępniany Użytkownikowi drogą elektroniczną zestaw oprogramowania komputerowego, zapewniający Użytkownikowi dostęp do treści prezentowanych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu, a w szczególności:

  1. Informacji branżowych,

  2. Danych Użytkownika,

  3. Treści udostępnionych publicznie w sieci Internet.

 

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu.

  2. Serwis internetowy i powiązane z nim komponenty działają na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin.

  3. Niniejszy Regulamin określa, w szczególności:

   1. Rodzaj i zakres usług świadczonych poprzez Serwis drogą elektroniczną,

   2. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

   3. Sposób przetwarzania danych osobowych,

   4. Odpowiedzialność Operatora i Użytkownika Serwisu,

   5. Płatności,

   6. Własność intelektualna,

   7. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług droga elektroniczną,

   8. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną,

   9. Postanowienia końcowe.

  4. Głównym zadaniem Serwisu jest udostępnienie Użytkownikowi oprogramowania, za pomocą którego możliwe jest otrzymywanie informacji o ogłoszeniach w portalach branżowych oraz monitorowanie i powiadamianie o nowo powstałych elementach. Monitorowane treści są treściami ogólnie dostępnymi i udostępnionymi w sieci Internet.

  5. Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Serwisu po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na swoje Konto.

  6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  7. Rejestracja, logowanie i korzystanie z usług Serwisu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. O niniejszym Regulaminie Użytkownik zostanie poinformowany podczas Rejestracji w Serwisie.

  8. Korzystając z Serwisu Użytkownik każdorazowo wyraźnie akceptuje każdą płatność związaną ze świadczeniem usług przez Operatora za pośrednictwem Serwisu. Operator jest zobowiązany do informowania Użytkownika o każdych zmianach dotyczących płatności związanych z Pakietami.

  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. Rodzaj i zakres usług świadczonych poprzez Serwis drogą elektroniczną

  1. Niniejszy rozdział Regulaminu określa zasady dostarczania przez Operatora usługi polegającej na udostępnieniu Użytkownikowi zasobów teleinformatycznych Usługodawcy celem utrzymania i prowadzenia Konta Użytkownika oraz funkcjonalności rozszerzonej określonej we wskazanych przez Operatora Pakietach.

  2. W celu korzystania z usług Operatora świadczonych za pomocą Serwisu Użytkownik powinien spełnić, co najmniej niżej wymienione wymagania techniczne:

   1. Dysponować komputerem z dostępem do Internetu,

   2. Dysponować przeglądarką internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer, Opera ) z włączona obsługą JavaScript,

   3. Dysponować dostępem do poczty elektronicznej.

  3. Operator umożliwia Użytkownikowi Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

   1. Prowadzenie Konta w Serwisie oraz udostępnienie poprzez sieć Internet oprogramowania na zasadach ujętych w treści Regulaminu,

   2. Udostępnienie miejsca na zasobach teleinformatycznych Usługodawcy w celu przechowywania danych Użytkownika oraz danych wykorzystywanych przez Serwis w celu udostępnienia i świadczenia usług na rzecz Użytkownika,

   3. Zarządzanie, rozwój i utrzymanie Serwisu, Konta Użytkownika oraz strony internetowej Serwisu w celu wymiany informacji poprzez Strony.

  4. Świadczenie usług przez Operatora za pośrednictwem Serwisu odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

  5. Usługodawca ma prawo do umieszczania na stronie internetowej powiązanej z Serwisem treści reklamowych dotyczących usług Operatora oraz podmiotów, z którymi Usługodawca pozostaje w stanie współpracy. Treści te stanowią integralną część Serwisu wraz z prezentowanymi w nim materiałami.

  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej funkcjonalności Serwisu, jego zawartości i treści z nim związanych w szczególności poprzez rozbudowę istniejących funkcjonalności, rozbudowę Serwisu o nowe funkcjonalności, rozwój udogodnień dla Użytkowników. Powyższe zmiany nie mają wpływu na zakres usług w wybranym przez Użytkownika Pakiecie.

  7. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu nie nabywa jakichkolwiek praw do Serwisu i zawartych w nim treści oraz jakiejkolwiek jego części za wyjątkiem tych, które przyznane mu zostały na podstawie niniejszego Regulaminu bądź stosownych umów zawartych z Usługodawcą.

  8. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu ma prawo do umieszczania za pomocą dostarczonego przez Usługodawcę mechanizmu będącego częścią Serwisu treści oraz informacji w sposób określony poprzez powyższe mechanizmy.

  9. Operator w ramach usług świadczonych za pomocą Serwisu udostępnia Użytkownikowi oprogramowanie służące do monitorowania serwisów z ogłoszeniami branżowymi, według zdefiniowanych przez Użytkownika kryteriów.

  10. Użytkownik w ramach swojego Konta posiada prawo do korzystania z funkcjonalności Serwisu w wersji podstawowej oraz wersji rozszerzonej określonej według wybranego przez Użytkownika Pakietu.

  11. Za datę rozpoczęcia trwania okresu ważności pakietu uznaje się:

   1. Datę opłacenia pakietu - w przypadku braku pakietu bądź zmiany pakietu na wyższy,

   2. Datę zakończenia okresu trwania aktualnie posiadanego pakietu - w pozostałych przypadkach.

  12. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Serwis ma charakter nieodpłatny. Możliwość Rejestracji Konta, logowania i korzystania z Konta przez Użytkownika w ramach Serwisu jest nieodpłatna. Odpłatną częścią Serwisu jest jego rozszerzona, opcjonalna funkcjonalność uwzględniona w podanych przez Operatora Pakietach.

  13. Operator udostępnia Użytkownikowi zestaw Pakietów określających zakres rozszerzonej funkcjonalności Serwisu.

  14. Podstawowa usługa świadczona przez Operatora polega na udostępnieniu Użytkownikowi zasobów teleinformatycznych Usługodawcy celem założenia Konta, jego utrzymania i prowadzenia.

  15. Rozszerzona funkcjonalność Serwisu udostępniania przez Operatora polega na wglądzie do zdefiniowanych filtrów i wyników z nimi związanych oraz wysyłce wiadomości e-mail na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, zawierającej wyniki wyszukiwania według zdefiniowanych przez Użytkownika kryteriów. Zakres rozszerzonej funkcjonalności Serwisu określony został w udostępnionych przez Operatora w Pakietach.

  16. Operator nie udostępnia Użytkownikowi żadnych mechanizmów do udostępniania, edytowania czy nielegalnego dostępu do danych zawartych na serwisach źródłowych, a także mechanizmów logowania i rejestracji w ww. serwisach źródłowych.

  17. Użytkownik za pomocą przekazywanych przez Operatora linków przekierowywany jest na źródłową stronę serwisu, z którego pochodzą ogłoszenia. Zapoznanie się z treścią ogłoszenia przez Użytkownika możliwe jest wyłącznie na stronie serwisu źródłowego.

  18. Przekazywane treści zostają udostępniane Użytkownikowi w stanie niezmienionym przez Operatora i bez jego ingerencji w ich zawartość.

  19. Serwis i jego pełna funkcjonalność nie są mechanizmami stanowiącymi działalność konkurencyjną dla serwisów źródłowych.

  20. Operator zapewnia dostarczanie informacji o nowych ogłoszeniach na serwisach źródłowych na zasadach określonych w Pakietach przez niego dostarczonych i powiązanych z Kontem Użytkownika.

  21. Operator nie gwarantuje Użytkownikowi jakiejkolwiek formy faworyzowania bądź pierwszeństwa w dotarciu do danego ogłoszenia, oferty, aukcji, licytacji i innych treści zawartych na serwisach źródłowych.

  22. Operator udostępnia Użytkownikowi formularze do bezpośredniego kontaktu z Operatorem.

 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego i potwierdzenie Rejestracji Konta Użytkownika. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje po potwierdzeniu przez Użytkownika Rejestracji w wiadomości wysłanej na wskazany przez niego na etapie Rejestracji adres email.

  2. Usługa prowadzona przez Operatora to udostępnienie Użytkownikowi zasobów na zasobach teleinformatycznych Usługodawcy, celem przechowywania danych utworzonego Konta Użytkownika oraz prowadzeniu ww. w Serwisie. W ramach wykupionych pakietów tj. działalności rozszerzonej Serwisu, Użytkownik otrzymuje dostęp do definiowania filtrów oraz otrzymywania powiadomień e-mail z Serwisu według zdefiniowanych przez niego kryteriów, a także wszelkich funkcjonalności udostępnionych przez Operatora w Panelu Użytkownika. Wymienione przez Operatora Pakiety są opcjonalną i rozszerzoną funkcjonalnością Serwisu.

  3. Użytkownik będący również Konsumentem posiada prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w  rozdziale IV niniejszego Regulaminu.

  4. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług droga elektroniczną przez Operatora. Dane wymagane do Rejestracji Konta Użytkownika to adres e-mail i unikalne definiowane przez Użytkownika hasło.

  5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego, a przed aktywacją konta Operator wysyła droga elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail link aktywacyjny dla konta Użytkownika.

  6. Aktywacja Konta jest niezbędna do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji oraz rozpoczęcia korzystania z usług i ich rozliczenia.

  7. Dane niezbędne do wystawienia potwierdzenia zapłaty w postaci faktury VAT Użytkownik podaje dobrowolnie w Panelu Klienta po procesie Rejestracji.

  8. Zawarcie umowy o świadczenie usług droga elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:

   1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i akceptuję ich postanowienia,

   2. Przystępuję do korzystania z usług operatora dobrowolnie,

   3. Spełniam przewidziane w Regulaminie warunki korzystania z Serwisu,

   4. Dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

   5. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy droga elektroniczną,

   6. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności Serwisu, a także w zakresie niezbędnym do świadczenia usług Serwisu w ramach funkcjonalności i Pakietu powiązanych z moim Kontem Użytkownika,

   7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomości i informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

   8. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomości zawierających powiadomienia wiążące się z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach działania Serwisu, w tym powiadomienia o przerwach technicznych spowodowane usprawnianiem bieżących funkcjonalności serwisu, aktualizowaniem wersji Aplikacji, informacją o kończącym się okresie ważności Pakietu Użytkownika,

   9. Oświadczam, iż nie będę udostępniał treści otrzymanych od Operatora w ramach działania Serwisu żadnym osobom trzecim,

   10. Oświadczam, iż nie będę udostępniał swoich danych wymaganych do dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie osobom trzecim.

  9. Operator ma prawo – odpowiednio – do odmowy zawarcia umowy albo wypowiedzenia zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:

   1. Jeżeli cel rejestracji lub sposób korzystania z usług przez Użytkownika jest sprzeczny z niniejszym Regulaminem,

   2. Jeżeli działalność Użytkownika narusza dobre imię Operatora,

   3. Jeżeli działalność Użytkownika zmierza do popełnienia przestępstwa bądź narusza prawa osób trzecich,

   4. Jeżeli Operator otrzymał zawiadomienia o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności Użytkownika,

   5. Jeżeli użytkownik nie logował się na swoje konto przez 1 rok.

  10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Operatora na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z zamknięciem konta Użytkownika. Oświadczenie Użytkownika jest składane poprzez udostępniony przez Operatora formularz kontaktowy.

  11. Wszystkie ceny podane przez Operatora za świadczenie usług w ramach Serwisu zawierają należne podatki i opłaty.

  12. Użytkownik, który życzy sobie otrzymać fakturę VAT od Operatora, podaje dodatkowo dane niezbędne do sporządzenia ww. dokumentu za pomocą formularza udostępnionego przez Operatora w Panelu Klienta. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

  13. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu na inne podmioty bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora pod rygorem nieważności.

  14. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem zawierana jest na czas nieokreślony.

  15. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej drogą elektroniczną.

   1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł z Operatorem umowę o świadczenie usług droga elektroniczną może odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, składając Operatorowi stosowne oświadczenie poprzez formularz kontaktowy udostępniony przez Operatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy.

   2. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w punkcie 10 niniejszego rozdziału, umowę o świadczenie usług droga elektroniczną uznaje się za niezawartą, a Operator ma obowiązek usunąć podane przez Użytkownika dane osobowe, niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną oraz wystawianie faktur z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. 

   3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika, Operator zatrzyma wynagrodzenie uiszczone przez Użytkownika za usługi związane z rozszerzoną funkcjonalnością Serwisu do dnia odstąpienia od umowy. W miesiącu rozliczeniowym kwota do zapłaty, jako wynagrodzenie za usługę zrealizowaną do chwili odstąpienia od umowy stanowi wynik dzielenia kwoty uiszczonej przez Użytkownika za wybrany przez niego Pakiet przez ilość dni miesiąca rozliczeniowego.

   4. Zwrot uiszczonej przez Użytkownika kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż 30 (trzydzieści) dni, licząc od dnia odstąpienia od umowy, przelewem, na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.

   5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej właściwej dla miejsca zamieszkania lub siedziby Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl w zakładce „ Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

   6. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu miedzy Konsumentem a Operatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedur mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

   7. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu miedzy nim, a Operatorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 4. Dane osobowe

  1. Zamawiając usługę świadczoną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Operatora, zgodnie z ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) zapewniająca stosowanie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług droga elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji usług za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie właściwych danych osobowych.

  2. Użytkownik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane wykorzystywane są wyłącznie w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

  3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

  4. Dane osobowe są chronione zgodnie z właściwymi przepisami, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały w określone w Polityce Prywatności z Serwisu, którą Użytkownik akceptuje przed zamówieniem usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu.

  5. Użytkownik zobowiązuje się do podawania swoich danych osobowych zgodnie z prawdą i nie naruszając praw osób trzecich, a także zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Operatora Serwisu o ich zmianie za pomocą dostarczonego przez Usługodawcę rozwiązania. 

 5. Odpowiedzialność Operatora i Użytkownika Serwisu

  1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. Prawidłowość, rzetelność i aktualność informacji zawartych w źródłowych serwisach, do których linki są udostępniane Użytkownikowi w ramach rozszerzonej funkcjonalności Serwisu określonej według udostępnionych przez Operatora Pakietów,

   2. Treści zawarte w ogłoszeniach na portalach źródłowych niezgodne z prawdą bądź naruszające przepisy prawa bądź dobro osób trzecich,

   3. Udostępnianie przez Użytkownika treści otrzymanych od Operatora osobom trzecim,

   4. Skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji otrzymanych od Operatora,

   5. Wszelkie inne zachowania Użytkowników pozostające w sprzeczności z prawem oraz postanowienia niniejszego Regulaminu i ich skutki,

   6. Działania osób trzecich, w tym w szczególności działania podmiotów zamieszczających ogłoszenia, oferty i organizujących aukcje naruszające prawa Użytkowników.

  2. Na wezwanie właściwych organów Operator będzie zobowiązany do ujawnienia i udostępnienia wszelkich informacji dotyczących osób dokonujących jakichkolwiek naruszeń, o których mowa powyżej.

  3. Operator jest uprawniony do wprowadzania czasowych, krótkotrwałych przerw w działalności Serwisu lub niektórych jego funkcjonalności, w celu jego konserwacji, wprowadzania ulepszeń i rozszerzania funkcjonalności Serwisu – bez uprzedniego informowania o tym fakcie Użytkowników.

  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za brak wykonania lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnej) ani spowodowanych czynnikami niezależnymi od Operatora.

  5. Użytkownik zapewnia, iż służą mu wszelkie prawa, w tym prawa majątkowe i autorskie oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich umieszczając jakiekolwiek informacje w Serwisie.

 6. Płatności

  1. Użytkownik może rozszerzyć podstawową funkcjonalność Serwisu poprzez odpłatne aktywowanie jednego z Pakietów udostępnionych przez Operatora.

  2. Operator udostępnia następujące formy płatności:

   1. Płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24).

  3. Użytkownik, będący Konsumentem ma możliwość rezygnacji z zakupionych usług w ciągu 14 dni od zakupu i przysługuje mu wtedy 100% zwrot wpłaconych środków.

  4. Operator po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty, o której mowa w punkcie 2 niniejszego rozdziału, udostępni w panelu Konta Użytkownika  fakturę VAT za świadczenie usług droga elektroniczną pod warunkiem zaznaczenia przez Użytkownika chęci otrzymania faktury podczas dokonywania zakupu oraz uzupełnienia odpowiednich danych do wystawienia faktury.

  5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Operatora faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).

 7. Własność intelektualna

  1. Użytkownik z chwilą rejestracji Konta w Serwisie uznaje, że całość praw autorskich i wszelkie znaki towarowe związane z Serwisem oraz treści w nim zawarte, a także w mechanizmach z nim związanych, należą do Operatora i podlegają ochronie prawnej.

  2. Zabronione jest korzystanie z Serwisu i udostępnionego przez Operatora oprogramowania wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Operatorowi, będącą następstwem użycia treści Serwisu lub znaków towarowych Serwisu, bez zgody Operatora bądź wbrew niniejszemu Regulaminowi.

  3. Automatyczne pobieranie danych z Serwisu za pomocą robotów, crawlerów bądź innych informatycznych systemów i algorytmów pobierania danych jest równoważne z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

  4. Użytkownik umieszczając swoje dane osobowe bądź inne treści w Serwisie, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Operatora jak również upoważnia Operatora do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 8. Reklamacje dotyczące świadczenia usług droga elektroniczną

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  2. Reklamacja składana przez Użytkownik obejmować może jedynie techniczny obszar działania Serwisu i Aplikacji.

  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane i informacje:

   1. Adres poczty elektronicznej będący identyfikatorem Konta Użytkownika,

   2. Opis usterki,

   3. Datę wystąpienia usterki (jeśli możliwa do ustalenia również godzina).

  4. Reklamacja powinna zostać złożona poprzez dostarczony przez Operatora formularz kontaktowy.

  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Użytkownika droga elektroniczną, poprzez wiadomość na wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

  6. W przypadku uznania reklamacji obejmującej wadliwe działanie Serwisu lub brak możliwości korzystania z rozszerzonej funkcjonalności konta Użytkownika według pakietu powiązanego z Kontem Użytkownika, Użytkownik ma prawo do przedłużenia korzystania z konta o ilość dni kalendarzowych, odpowiadającą ilości dni, w których nastąpiło uznane w reklamacji wadliwe działanie serwisu na zasadach uwzględnionych w Pakiecie aktywnym podczas wystąpienia awarii.

 9. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, domeny oraz subdomen są zastrzeżone na rzecz Operatora, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, mechanizmów, algorytmów i baz danych są zastrzeżone na rzecz Operatora lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały są udostępniane na stronach Serwisu bądź podmiotów, z którymi Operator pozostaje w stosunku współpracy.

  2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, w przypadku rozszerzenia funkcjonalności Serwisu, zaistnienia przyczyn technologicznych lub technicznych albo zmian przepisów prawa, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w stosownej wiadomości w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Użytkowników i nie mogą powodować pogorszenia warunków świadczenia usług w zakresie rozszerzonej funkcjonalności Serwisu określonej w Pakietach i opłaconej przez Użytkownika.

  3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego rozdziału, Użytkownicy posiadający konto w Serwisie mają prawo do wypowiedzenia umowy w terminie do 7 dni.

  4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu i powiązanych z nim komponentów, udostępnionych w nim utworów, materiałów nienoszących cech utworu lub baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z materiałów, utworu lub bazy danych ani godzić w słuszne interesy Operatora oraz podmiotów, których materiały, utwory lub bazy danych są udostępnione na stronach Serwisu, a także nie działając wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.

  5. Jakikolwiek inny niż określony powyżej sposób korzystania z utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie bez uprzedniej wyraźnej zgody Operatora jest zabroniony, a naruszenie praw Operatora (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane na stronach Serwisu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

  6. Pełny i aktualny Regulamin jest dostępny w stopce Serwisu pod hiperłączem „Regulamin”.

  7. Integralne części niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:

   1. Warunki płatności za korzystanie z rozszerzonej funkcjonalności Serwisu określonej w odpowiednich Pakietach,

   2. Dokument „Polityka prywatności”.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o celu ich wykorzystania, możliwości zmiany ustawień, znajdziesz w polityce prywatności.